พช.ยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (จังหวัดยะลา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด

ในการนี้ นางกัญญา จันทร์พิศาล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวจุไรรัตน์ กิตติญาณหงส์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมการประชุมฯ พร้อมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามรอยพระราชดำริจังหวัดยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(Visited 1 times, 1 visits today)