สารสนเทศ พช.ยะลา จัดเวทีสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

นางกัญญา จันทร์พิศาล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางจำปา  ศรีสมทรง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการจัดเวทีการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2564 โดยมีนายประเทือง ทองกิ้ม พัฒนาการอำเภอเบตง และทีมงาน ร่วมในการจัดทำเวทีฯ

สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรเครือข่าย ประธานกลุ่มอาชีพต่างๆ จำนวน 35 คน และ หน่วยงานภาคี ได้แก่ อบต.ตาเนาะแมเราะ สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง กศน. อ.เบตง  รวม 50 คน

โดยทีมงานได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ การค้นหาศักยภาพของตำบล กลุ่มองค์กร / ปราชญ์ชุมชน /ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้านด้วยโปรแกรม CIA เพื่อนำไปใช้ในการจัดลำดับปัญหา จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน บูรณาการแผนระดับตำบล  และกระบวนการขับเคลื่อนการจัดสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ การถอดบทเรียนและจัดทำรูปเล่มการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)