พช.ยะลา ร่วมประชุมการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 64

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดยะลา

ในการนี้ นางกัญญา จันทร์พิศาล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้มอบหมายให้นางสาวจุไรรัตน์ กิตติญาณหงส์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมฯ พร้อมรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามรอยพระราชดำริ จังหวัดยะลา กิจกรรมส่งเสริมอาชีพจักสานไม้ไผ่

(Visited 1 times, 1 visits today)