พช.ยะลา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส เขตตรวจราชการที่ 7

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดยะลา

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส (ครั้งที่ 1/2564) ผ่านการประชุมออนไลน์ (Session call) กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ให้สามารถขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง กรมการพัฒนาชุมชน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมาย

ในการนี้ นางกัญญา จันทร์พิศาล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมในการประชุมฯ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนตามประเด็นการตรวจราชการ เดือนมกราคม 2564

(Visited 1 times, 1 visits today)