พช.ยะลา นำเสนอผลงานการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2564

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 (PMQA)

ในการนี้ นางกัญญา จันทร์พิศาล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางซูเรียนา ระเด่นกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุม พร้อมนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน/นวัตกรรมของสำนักงานฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อที่ประชุม

 

(Visited 1 times, 1 visits today)