กสพจ.ยะลา ส่งมอบถุงยังชีพแก่สตรีกลุ่มติดเตียงและกลุ่มเปราะบางทางสังคม

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดยะลา

นางกัญญา จันทร์พิศาล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และพัฒนาการอำเภอรามัน ร่วมรับมอบถุงยังชีพให้กับคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอำเภอ (กพสอ.) ทั้ง 8 อำเภอๆ ละ 30 ชุด โดยมีนางบัดรียะห์ ยะโตะ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดยะลา เป็นผู้แทนมอบ

โดยการมอบถุงยังชีพให้กับ กพสอ. ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอื่นๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายของสตรีระดับประเทศ เพื่อนำไปมอบให้กับ สตรีกลุ่มติดเตียง และกลุ่มเปราะบางทางสังคม ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)