พช.ยะลา : ร่วมรับฟังการประชุมขับเคลื่อน “โคก หนอง นา โมเดล” 

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 13 ม.ค. 63 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมตันหยง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้ นางกัญญา จันทร์พิศาล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมรับชมการประชุมฯ เพื่อรับทราบการพิจารณาการขับเคลื่อนโครงการฯ ดังนี้

  1. ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
  2. การสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต Community Lab Model for quality of life : CLM ระดับตำบล และพัฒนาพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต Household Lab Model for quality of life : HLM
  3. สร้างงานสร้างรายได้ ให้แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน
  4. กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต Household Lab Model for quality of life : HLM ระดับครัวเรือน
  5. บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล
  6. พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย
  7. สร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลพัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy
(Visited 1 times, 1 visits today)