พช.ยะลา ประชุมเครือข่าย ศอช.จ.

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 12 มกราคม 2564 ณ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัญญา จันทร์พิศาล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยะลา เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ระดับจังหวัด (ศอช.จ.)ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาตำบล กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการ ศอช.จ., ศอช.อ. และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รวม 30 คน

ทั้งนี้ ทีมงานกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการทบทวนคำสั่งคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ระดับจังหวัด การสร้างความเข้าใจในการประสานแผนพัฒนาตำบล และมอบหมายภารกิจให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมในการขับเคลื่อนงานต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)