พจ.ยะลา ประชุมเตรียมความพร้อมพื้นที่กิจกรรมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา ยะลาสามัคี จาโปตาแง” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 22 ตุลาคม 2563
เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดยะลา

นายกิติพล เวชกุล
พัฒนาการจังหวัดยะลา
เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา เพื่อเตรียมความพร้อมพื้นที่กิจกรรมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา ยะลาสมัคคี จาโปตาแง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ได้แก่ เตรียมพื้นที่ ด้านมวลชน ด้านการจัดเตรียมอุปกรณ์ ด้านการักษาความปลอดภัย โดยติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มงาน และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ การมอบหมายหน้าที่ในกิจกรรมแต่ละประเภท ซึ่งกำหนดดำเนินการในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ บ้านบูเก๊ะจือฆา หมู่ที่ 5 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

พัฒนาการจังหวัดยะลา เน้นย้ำว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ประชาสังคมสถาบันการศึกษา ศาสนา สื่อมวลชน ในการสร้างพื้นที่ต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ของชาวยะลา ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)