พจ.ยะลา เปิดศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านหัวควน

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านหัวควน โดยจังหวัดยะลา ได้ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหัวควน หมู่ที่ 6 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน เป็นแกนหลักในการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้เป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน ผ่านกระบวนการใน 3 มิติ คือ “การปรับโครงสร้างหนี้” นำไปสู่เป้าหมาย “การลดหนี้/ปลดหนี้” และเป็นแหล่งเงินทุนให้กับคนในชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในระดับฐานรากอย่างยั่งยืน และขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

โดยมี นายประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการอำเภอรามัน กล่าวรายงานฯ และคณะกรรมการฯ สมาชิก เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)