พช.ยะลา ร่วมเวทีประชาพิจารณ์แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

@YALA เมืองน่าอยู่

22 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

นายเเพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังร่างแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ประจำปี 2564 เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพ

โอกาสนี้นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางซูเรียนา ระเด่นกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม สำหรับกระบวนการประชาพิจารณ์ในวันนี้เพื่อรับฟังร่างแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดยะลา ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพื่อให้แผนปฏิบัติงานมีความสมบูรณ์สอดคล้องกับความต้องการของภาคีเครือข่ายและประชาชนจังหวัดยะลาอันจะนำไปสู่การประสานและบูรณาการแผนให้สมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการบรรลุการมีสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชนต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)