พจ.ยะลา ขับเคลื่อนเชิงรุก ย้ำ 8 แนวทางขับเคลื่อนงาน ปี 64 ท.ท.ท.ทำทันที หรือ ทำได้เลย ไม่ต้องรอสั่งการ [อ.กาบัง + อ.เมืองยะลา]

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.

นายกิติพล เวชกุล
พัฒนาการจังหวัดยะลา
นำทีมผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและพบปะ เพื่อทบทวนการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชน และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา พร้อมนี้ได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยเน้นการขับเคลื่อนงาน 8 ด้าน ที่สามารถทำได้ทันที หรือทำได้เลย ไม่ต้องรอสั่งการ ดังนี้

1.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ โดยใช้ข้อมูล TPMAP ในการชี้เป้าการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน 5 มิติ พร้อมบูรณาการการทำงานกับภาคีการพัฒนา

2.การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน พัฒนาเป็นกลุ่มอาชีพ มีการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตลอดจนสามารถยกระดับสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP พร้อมทั้งส่งเสริมการเข้าสู่กระบวนการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ เช่น ฮาลาล มผช. อย. เป็นต้น ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายทั้งตลาดภายใน/ภายนอก การจำหน่ายสินค้าออนไลน์ เพื่อให้ผู้ประกอบการมียอดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น

3.การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เน้นย้ำการสร้างความมั่นคงทางอาหาร การบริหารจัดการขยะ การทำบัญชีครัวเรือน การรวมกลุ่มอาชีพ และการจัดระดับหมู่บ้าน

4.การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในประเด็นการหาสมาชิก เน้นย้ำให้พัฒนากรรณรงค์ให้มีการสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จากสตรีทั่วไป และกลุ่มที่ยังขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน เช่น กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่สถาบันการศึกษา (Women fund to academy) สตรีกลุ่มเปราะบาง สตรีแม่วัยใส ผู้พ้นโทษจากเรือนจำ กลุ่มคุมประพฤติ เป็นต้น และมีการติดตามการชำระหนี้เก่าหนี้ใหม่อย่างใกล้ชิด

5.งานประชาสัมพันธ์ พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันทันสมัย และสร้างเครือข่ายในการทำงานประชาสัมพันธ์

6.งานริเริ่มสร้างสรรค์หรืองานนวัตกรรม ให้พัฒนากรทุกคนดำเนินการจัดทำโครงการริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา หรืออำนวยความสะดวก และบริการประชาชน

7.งานสำนักงาน ให้ใช้ข้อมูลในการทำงาน พัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย สามารถหมุนเวียนภารกิจ สร้างการเรียนรู้งานร่วมกัน และมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ

8.ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้ทบทวนและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชน การปรับปรุงภูมิทัศน์ และการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว โดยบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานภาคี

โดยมี นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา และ นางปรียา พรหมจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกาบัง พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมสรุปผลการดำเนินงานและเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานในพื้นที่

(Visited 1 times, 1 visits today)