พจ.ยะลา เยี่ยมชม “ตลาดสตรีแบ่งรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย” จ.ยะลา

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น.

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา พบปะ เยี่ยมชมการจำหน่ายพืชผักสวนครัวและผลผลิตจากชุมชน ตามโครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และโครงการปลูกผัก ปันรัก กองทุนพัฒนาบาทสตรี จังหวัดยะลา
ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ได้เริ่มดำเนินการเปิด “ตลาดสตรีแบ่งรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย” ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563 และต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน สามารถสร้างรายได้ระยะสั้นให้กับครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ ที่เข้าร่วมโครงการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)