พจ.ยะลา ร่วมหารือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจ Startup/SMEs

@YALAเมืองน่าอยู่

วันที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมนิบง ศาลากลางจังหวัดยะลา

นายชัยสิทธิ์พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
ให้การต้อนรับคณะ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อประชุมปรึกษาหารือเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมแผนงานโครงการส่งเสริม Startup/SMEs ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปรึกษาหารือประกอบด้วยหอการค้าจังหวัดยะลา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา พาณิชย์จังหวัดยะลา เกษตรจังหวัดยะลา พัฒนาการจังหวัดยะลา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดยะลา โดยมีประเด็นหารือประกอบด้วยการสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม 2 การจัดกิจกรรมการบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 การจัดกิจกรรมกระตุ้นเพื่อสร้างธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษา การท่องเที่ยว และการบริการทางการแพทย์

ในโอกาสนี้ นายกิตติพลเวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา ได้นำประเด็น “การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP” ไปหารือในที่ประชุมด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)