พช.ยะลา ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

@YALA เมืองน่าอยู่

วันนี้ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อสืบสานพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขึ้น ณ วัดเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ในการนี้ นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวจุไรรัตน์ กิตติญาณหงส์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  เข้าร่วมในพิธีฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)