พัฒนาชุมชนยะลา ประชาสัมพันธ์งานผ่านสื่อวิทยุ “เรื่องเล่าชาว พช.ยะลา”

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 15 ตุลาคม 2663 เวลา 11.00 น.

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวยุวรรณา ทิวาสมาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวจารินี วัฒนไทย อาสาพัฒนา ดำเนินรายการวิทยุ เรื่องเล่าชาว พช. คลื่นวิทยุ FM 95.50 MHz โดยมีประเด็นในการประชาสัมพันธ์ ดงนี้

1. การรับสมัครสมาชิกและสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2. “โครงการคนละครึ่ง” คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และขั้นตอนการลงทะเบียน รวมทั้งสิทธิ์ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ

ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)