พช.ยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ.ยล.) ครั้งที่ 5/2563

@YALA เมืองน่าอยู่

พช.ยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ.ยล.) ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ.ยล.) ครั้งที่ 5/2563

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางกัญญา จันทร์พิศาล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  และนางสาวฮานีซ๊ะ ฮาแว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดยะลา พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน) รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ.ยล.) ครั้งที่ 5/2563 ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดยะลา พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน) และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลานำเสนอกิจกรรมงบยุทธศาสตร์จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 6 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 8,222,760 บาท

 

(Visited 1 times, 1 visits today)