พช.ยะลา ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดยะลา ครั้งที่ 8/2563

@YALA เมืองน่าอยู่

พช.ยะลา ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดยะลา ครั้งที่ 8/2563

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมือง สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด จังหวัดยะลา

นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดยะลา ครั้งที่ 8/2563 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และพิจารณาระเบียบวาระอื่น ดังนี้

  1. รายงานผลการเบิกจ่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  2. รายงานข้อมูลสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทองค์กรสตรี
  3. รายงานหนี้ค้างชำระ ปี 2556-2563
  4. ผลการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติโครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย
  5. การแต่งตั้งอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล/จังหวัด
  6. การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
  7. พิจารณาเอกสารประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน

ในการนี้ นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางกัญญา จันทร์พิศาล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม

(Visited 1 times, 1 visits today)