พช.ยะลา รับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่  7/2563 ณ ห้อง War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

ในการนี้ นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางกัญญา จันทร์พิศาล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมรับชุมการประชุมฯ ดังกล่าว เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)