พช.ยะลา ประชุมวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรมทีมอาสาพัฒนาบ้านเกิด

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น.

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวพฤศจิกาญจน์ วัฒนานิกร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการประชุมโครงการทีมอาสาพัฒนาบ้านเกิด เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและกำหนดปฏิทินงานและขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการทีมอาสาพัฒนาบ้านเกิด จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมตันหยง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)