จ.ยะลา ประกาศวาระจังหวัดส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย พร้อมมอบประกาศเกียรติบัตรการประกวดผ้าตามโครงการประกวดผ้า สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

@YALA เมืองน่าอยู่

วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น.

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ให้เกียรติเป็นประธานประกาศวาระจังหวัดยะลา ด้านมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยมีนายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา กล่าวรายงานฯ ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา และที่ประชุมกรมการจังหวัดยะลา มีมติให้สวมใส่ผ้าไทยทุกวันอังคารและวันศุกร์

สำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย สืบเนื่องมาจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 มีมติ เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม) ในการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม และสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอด อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้ดำรงไว้สืบต่อไป

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรและเงินรางวัล ผลการประกวดผ้าตามโครงการประกวดผ้า สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ของจังหวัดยะลา ให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผ้าปะลางิง ลายแก้วชิงดวง นายปิยะ สุวรรณพฤกษ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผ้ามัดย้อม ลายน้ำก้อนกรวด นายมะยาเต็ม ปะจูลี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผ้าบาติก ลายหินอ่อน นายอาดือนัน กาปา

นอกจากนี้ จังหวัดยะลายังได้เชิญชวนพี่น้องข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ส่งภาพการแต่งกายด้วยผ้าไทยในชีวิตประจำวัน การปฏิบัติงาน หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่าน Facebook สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา เพื่อเชิดชูเกียรติในโอกาสต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)