พช.ยะลา คัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนและกิจกรรมเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น อ.รามัน

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บ้านหัวควน ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และกิจกรรมเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ

ดำเนินการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น  ประจำปี 2563 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชนที่มีผลงานดีเด่น ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น กลุ่ม/องค์การชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น และศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่น

พร้อมนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ในประเภทกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ที่มีผลการปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฎิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่

โดยมีนายมะสักรี ขาลี ปลัดอาวุโสอำเภอรามัน กล่าวให้การต้อนรับ และพัฒนาการอำเภอรามัน พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ ร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการฯ พร้อมนำเยี่ยมชมกิจกรรมของหมู่บ้านฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)