พช.ยะลา ร่วมกิจกรรมแนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 26 มิถุนายน 2563

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวฟาฮาน่า หะยีสาและ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมแนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบด้านสุขภาพจิตของประชาชนจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 และเพิ่มศักยภาพทางจิตใจในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ให้มีภูมิคุ้มกันทางใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ มีตัวแทนของหน่วยงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจสุขภาพจิต หน่วยงานละ 1 คน ผลการตรวจสุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)