ผวจ.ยะลา มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ

 

@YALA เมืองน่าอยู่

ผวจ.ยะลา มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีการมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมืองยะลา โดยมีนางโสรยา พานิชพงศ์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา เป็นผู้แทนมอบทุนฯ ให้แก่เด็กจำนวน จำนวน 13 ราย

ในการนี้ นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา ในนามคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดยะลา กล่าวรายงาน ถึงความเป็นมาของการของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ซึ่งเป็นทุนช่วยเหลือเด็กอายุแรกเกิดถึงหกปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบททั่วประเทศ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก เพื่อให้เด็กชนบทได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรทุนอุปการะเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปีที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ให้จังหวัดยะลา จำนวน 35 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 52,500 บาท (ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งจังหวัดยะลาได้ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบข้อมูลเด็กที่ได้รับทุนอุปการะที่อยู่ในเกณฑ์รับทุนต่อเนื่องและพิจารณาคัดเลือกเด็กใหม่ที่อยู่ในเกณฑ์เพื่อขอรับทุนทดแทนเด็กรายเดิมที่พ้นเกณฑ์

สำหรับเด็กที่ได้รับทุนอุปการะ อีก 22 ราย ในพื้นที่ 7 อำเภอ ของจังหวัดยะลา ได้มอบให้อำเภอได้ดำเนินการมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามที่ได้รับการจัดสรร ในโอกาสต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)