พช.ยะลา ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2563

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น.

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดยะลา พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ดำเนินการประชุมพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2563 ตามตัวชี้วัดค่าเป้าหมายการปฏิบัติราชการ เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการในสังกัด ณ ห้องประชุมขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)