พช.ยะลา ร่วมประชุมสนับสนุนขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชน

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 24 มีนาคม 2563

นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดยะลา เพื่อพิจารณากลั่นกรองกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 8 กองทุน

ในการนี้ นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวพฤศจิกาญจน์ วัฒนานิกร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมปาหนัน โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)