พช.ยะลา คัดเข้ม นบพ.ปี 63

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.

นายกิติพล เวชกุล
พัฒนาการจังหวัดยะลา
เป็นประธานคณะกรรมการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 16 คน แต่สมัครเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 9 คน

พัฒนาการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่าการคัดเลือกข้าราชการเข้าอบรมหลักสูตร นบพ. ในครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน และจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้บริหารในระดับต่างๆ ของกรมการพัฒนาชุมชนในอนาคต ดังนั้นในการคัดเลือกจะต้องได้คนที่มีความรู้ มีความสามารถ มีประสบการณ์ในการทำงาน มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและที่สำคัญจะต้องเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม

(Visited 1 times, 1 visits today)