พช.ยะลา ร่วม “สานใจ สานรัก สานสัมพันธ์ ภาครัฐ ภาคประชาชน องค์กร”

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สานใจ สานรัก สานสัมพันธ์ ภาครัฐ ภาคประชาชน องค์กร หน่วยงานในพื้นที่” โดยมีเป็น นายเชล ติ้งคำ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) กล่าวต้อนรับ

ในการนี้ นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยการจิดกิจกรรมคั้งนี้มีขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้มีเวทีพบปะสร้างความเข้าใจระหว่างส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ / ท้องถิ่น ผู้นำศาสนา เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ ณ สถานีตำรวจภูธรลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)