พช.ยะลา ให้ข้อมูลการตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เดือนกุมภาพันธ์ 63

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น.

นางปราณี รัตนประยูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ติดตามผลการปฏิบัติราชการ ตามประเด็นตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยมีประเด็น ดังนี้

-การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เกี่ยวกับการติดตามสนับสนุนการดำเนินงานของ คสป. และบริษัทประชารัฐรักสามัคคียะลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
-โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ด้านการบริหารจัดการหนี้กองทุน,การลดดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิก ตามประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกำหนด)
-โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน,กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563

โดยมีนายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลตามประเด็นดังกล่าว ณ ห้องประชุมขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)