พช.ยะลา ร่วมงาน “วันราชภัฏ 63”

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น.

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ และนำกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งกล่าวเปิดงาน วันราชภัฏ 63 : สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้” เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “นามราชภัฏ” และ “ตราพระราชสัญลักษณ์” แก่ชาวราชภัฏทั่วประเทศ

ในการนี้ นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา ได้มอบหมายให้นายเวสารัช คงนวลใย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมในพิธีฯ ดังกล่าว ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)