พช.ยะลา บันทึกเสียงรายการวิทยุ “เรื่องเล่าชาว พช.”

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น.

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา
มอบหมายให้ นางสาวดาเรศ ชูยก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นายเอกรัตน์ รุ่งรัตนพงษ์พร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ บันทึกเสียงรายการวิทยุ “เรื่องเล่าชาว พช.” ผ่านสถานีวิทยุ ศอ.บต. สถานีวิทยุชุมชนคลื่นวิถีไทย FM 95.50 MHz โดยมีประเด็นพูดคุย ดังนี้

1. การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และการนำแนวคิด “โคก หนอง นา โมเดล” สู่การนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ในด้านการบริหารจัดการน้ำ

2. การจัดทำแผนชุมชนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ โดยชี้ให้เห็นถึงประโยชน์การนำข้อมูลของชุมชน ทรัพยากร ปัญหา และศักยภาพของชุมชน นำมาวิเคราะห์ จัดลำดับความสำคัญในการจัดทำแผนงาน/โครงการ “ทำเอง ทำร่วม ทำให้” โดยมีคณะทำงานบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) รวบรวมแผนงาน/โครงการ เพื่อรองรับการพัฒนาและตอบสนองนโยบายสำคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในตำบล

3. ตลาดประชารัฐ เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการตลาด เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อ และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่มีช่องทางการตลาดและมีรายได้เพิ่มขึ้น

ซึ่งสามารถติดตามรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ผ่านทางสถานีวิทยุชุมชนคลื่นวิถีไทย FM 95.50 MHz

(Visited 1 times, 1 visits today)