พช.ยะลา เตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานฯ ปี 63

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม Morning Brief หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ณ ห้องประชุมขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดยะลา

เพื่อหารือข้อราชการในการเตรียมความพร้อมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะ เนื่องในโอกาสมาประชุม ครม.สัญจรที่จังหวัดนราธิวาส

และติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2563 อาทิ

-การจัดทำและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
-การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของจังหวัดยะลา โดยกำหนดให้ทุกอำเภอมีกิจกรรมที่สามารถเป็นตัวอย่าง และพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน
-การประกวดขับร้อเพลงมาร์ช พช. และการจัดเตรียมงานวันสตรีสากล ปี 2563 เป็นต้น

(Visited 1 times, 1 visits today)