พจ.ยะลาร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

@YALA เมืองน่าอยู่

วันนี้ 29 พฤศจิกายน 2562

นางปราณี รัตนประยูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ หลักสูตร OTOP กับธุรกิจในยุคดิจิตอล” และ “หลักสูตร การเงิน การคลัง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในการนี้ นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางสาวรัตนา ไมสัน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการฝึกอบรมฯ ครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมปาล์ม ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)