พช.ยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางซูเรียนา ระเด่นกุล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเทพบดี ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)