พช.ยะลา จับมือ หน่วยงานภาคี สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

@YALA เมืองน่าอยู่

วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2562) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนคนไทย ร่วมใจกันแต่งกายด้วยผ้าไทยเป็นประจำทุกวัน เพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงอยู่ และให้เห็นคุณค่าการอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และเสริมสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ในประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาได้รวบรวมข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าไทย รวมทั้งร้านตัดเย็บ เพื่อนำมาแสดงเผยแพร่ให้อย่างกว้างขวาง ด้วยการจัดกิจกรรมสนับสนุน อย่างต่อเนื่อง เช่น จัดนิทรรศการผ้าถิ่นไทย ออกร้านแสดงและจำหน่าย การเดินแบบผ้าชุดผ้าไทย พร้อมทั้งรณรงค์สวมใส่ชุดผ้าไทย ทุกวันตามนโยบายของจังหวัด ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้มุ่งเน้นให้ขับเคลื่อนและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำหนดให้กรมการพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนงานร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและส่วนราชการในพื้นที่ รวมถึงการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้นในครั้งนี้

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ได้ร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่าย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และส่วนราชการ เอกชน กลุ่ม/องค์กร ที่สมัครใจร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดยะลา ในการปฏิบัติงานทุกวัน ยกเว้นในวันที่มีการแต่งกายด้วยเครื่องแบบข้าราชการ หรือแบบฟอร์มของหน่วยงานนั้น ๆ โดยมีหน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ จำนวนทั้งสิ้น ๒๘ หน่วยงาน  โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน

ซึ่งมีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดยะลา ที่ร่วมโครงการในการผลิตผ้าและตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 9 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มศรียะลาบาติก อำเภอเมืองยะลา กลุ่มเก๋บาติก อำเภอเมืองยะลา กลุ่มอาดือนันบาติก อำเภอเมืองยะลา กลุ่มสีมายา อำเภอเมืองยะลา กลุ่มบือแนบาติก อำเภอเมืองยะลา กลุ่มอิบรอเฮงบาติก อำเภอกรงปินัง กลุ่มแอนด์อินแฮนด์รามัน อำเภอรามัน กลุ่มบาติกมัดย้อมสีธรรมชาติ อำเภอรามัน และกลุ่มเสื้อยืดโปโลมลายู A&M by Imtihan (เอ แอน เอ็ม บาย อิมติฮาน)

ภายในงานความร่วมมือครั้งนี้ มีการจัดนิทรรศการแสดงและจำหน่ายผ้าไทยในจังหวัดยะลา รวมทั้งได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยผ่านแค๊ตตาล็อก เพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้กับส่วนราชการ เอกชน กลุ่ม/องค์กร และประชาชน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระจายรายได้สู่ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

(Visited 1 times, 1 visits today)