จ.ยะลา ประชุมเพิ่มเชิงปฏิบัติการประสิทธิภาพระบบการบริหารแผนงานและโครงการ

@YALA เมืองน่าอยู่

9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น.

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารแผนงานและโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 โดยมีหัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯ นักวิชาการฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วม
ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)