พช.ยะลา ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดยะลา ครั้งที่ 15-6

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น.

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาววีอาร์ม หะยีสะมาแอ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดยะลา ครั้งที่ 15-6/ 2562 เพื่อพิจารณารับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ภายใต้โครงการต่อยอดยกระดับชุมชนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) จำนวน 29 ผลิตภัณฑ์ มติที่ประชุม เห็นชอบให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมจำนวน 29 ผลิตภัณฑ์

โดยมีนายวรเชษฐ พรหมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม พร้อมมอบใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ให้แก่ผู้ผลิตชุมชนจังหวัดยะลา ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 25 กลุ่ม 35 ผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)