หน.สารสนเทศฯ ยะลา บรรยายในหัวข้อ “การจัดเวทีประชาคม

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.

นางสาวรัตนา ไมสัน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การจัดเวทีประชาคม ประสานแผนระดับตำบลฃ” ให้แก่พัฒนากรในพื้นที่ 7 จังหวัด รุ่นที่ 2 จำนวน 83 คน ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)