นางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจราชการกรม ดำเนินการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 จ.ยะลา

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นางปราณี รัตนประยูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยนายอำนวย ศรีระแก้ว ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา และนายสมศักดิ์ สงนาค ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 ประเภทหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประเภทพัฒนาการอำเภอ (นางซูเรียนา ระเด่นกุล) ประเภทวิชาการ (นายเอกสิทธิ์ เลาะมิง) ประเภทซื่อสัตย์สุจริต (นางสาวดาเรศ ชูยก) ประเภทสนับสนุน (นายสามารถ อิแอ) และนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น (นายเอกรัตน์ รุ่งรัตนพงษ์พร) โดยมีนายเจนต์วิทย์ นาคแท้ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการฯ และผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)