หนังสือจังหวัดยะลา ที่ ยล 0019.2/ว9699 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2562

(Visited 1 times, 1 visits today)