แถลงข่าวการดำเนินโครงการเขียนภาพสีวิวทิวทัศน์ เอกลักษณ์ต่างๆ ของจังหวัดยะลา บนท่อซีเมนต์ (บังเกอร์) ณ ถนนรวมมิตร (ย่านเศรษฐกิจ ในเขตเมืองยะลา) ตามนโยบาย รวมพลังประชารัฐ สร้างความสุข รุกแก้ไขปัญหา พัฒนายะลา อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ เมืองยะลาน่าอยู

31 มีนาคม 2559 /

10:41 น.