โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

พัฒนาการจังหวัดยะลา

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นักวิชาการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สพจ.ยะลา

กลุ่มงานอำนวยการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

นายกัลยาดา หฤทัยวรรณ

นางสาวฮานีซะ ฮาแว

นายเอกรัตน์ รุ่งรัตนพงษ์พร

นายเวสารัช คงนวลใย

นางหทัยถวิล มูสิกะเจริญ

นางจำปา ศรีสมทรง

นายเอกสิทธิ์ เลาะมิง

นางสาววีอาร์ม หะยีสะมาแอ

นายนิรุตน์ ใจหวัง

นางสาวดาเรศ ชูยก

นางณัฐวิกา วาบา

นางสาวพรทิพย์ ชมบุญ

นายอาลีเพ็ง มะเซ็ง

นางสาวปฐมาวดี พงศ์สุวรรณ

นางสุดใจ เทพฤทธิ์

นายสามารถ อิแอ

นายวิญญู หลวงชนา

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

(Visited 1 times, 1 visits today)