โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายกิติพล เวชกุล

นายกิติพล เวชกุล พจ.ยะลา

นางสาวรัตนา ไมสัน หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ

นักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางกัญญา จันทร์พิศาล หน.กลุ่มงานส่งเสริมฯ

นักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางซูเรียนา ระเด่นกุล หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สพจ.ยะลา

กลุ่มงานอำนวยการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

นายกัลยาดา หฤทัยวรรณ

นางสาวฮานีซะ ฮาแว

นายเอกรัตน์ รุ่งรัตนพงษ์พร

นายเวสารัช คงนวลใย

นางหทัยถวิล มูสิกะเจริญ

นางจำปา ศรีสมทรง

นายเอกสิทธิ์ เลาะมิง

นางสาววีอาร์ม หะยีสะมาแอ

นายนิรุตน์ ใจหวัง

นางสาวดาเรศ ชูยก

นางสาวพรทิพย์ ชมบุญ

นายอาลีเพ็ง มะเซ็ง

นางสาวปฐมาวดี พงศ์สุวรรณ

นางสุดใจ เทพฤทธิ์

นายสามารถ อิแอ

นายวิญญู หลวงชนา

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

(Visited 1 times, 1 visits today)