จ.ยะลา ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2562

@YALA เมืองน่าอยู่
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น.
นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา รายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยะลา ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2562 และพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)