พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน

@YALA เมืองน่าอยู่
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา พบปะและมอบแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน ให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและปราชญ์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกองทุนชุมชน ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน ( Move for fund team ) จำนวน 40 คน ณ ห้องวังแก้ว โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)