พัฒนาการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด

@YALA เมืองน่าอยู่
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.
นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด (ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด) และบรรยายในหัวข้อแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อมูลตกเกณฑ์  และนางสาวดรเรศ ชูกยก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำเสนอคุณภาพชีวิตของประชาชนยะลา ปี 2562 เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แก่ภาคีการพัฒนา ระดับจังหวัด โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)