พัฒนาการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (มิติด้านวิถีชีวิต) ครั้งที่ 3

@YALA เมืองน่าอยู่
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น.
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (มิติด้านวิถีชีวิต) ครั้งที่ 3/2562 เพื่อรายงานผลการการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)