นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2562 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานการจัดหารายได้สมทบกองทุนเด็กชนบทจังหวัดยะลา ประจำปี 2562 รวมถึงการจัดทำแนวทางการจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อรณรงค์หารายได้สมทบกองทุนฯ โดยมีนายเจนต์วิทย์ นาคแท้ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยะลา และนางกัลยดา หฤทัยวรรณ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ นำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)