จ.ยะลา ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2562

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2562 นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 โดยมีนายเจนต์วิทย์ นาคแท้ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยะลา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ แขกผู้มีเกียรติที่ร่วมในพิธีครั้งนี้ประกอบด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และกลุ่มองค์กร/เครือข่าย ณ วัดนิโรธสังฆาราม ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ขึ้นเมื่อปี 2522 เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนอายุแรกเกิด – 6 ปี ที่ครอบครัว มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในชนบทให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ รับกองทุนพัฒนาเด็กไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยมอบหมายให้แต่ละจังหวัดจัดหาทุนสมทบกองทุนเด็กชนบทเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี นำไปช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ยากจนและขาดแคลนในชนบท ตลอดจนการช่วยเหลือศูนย์เด็กพัฒนาเด็กเล็กและเด็กที่ประสบภัยพิบัติ และเพื่อส่งเสริมให้องค์กรชุมชน ชุมชน และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหารายได้

(Visited 1 times, 1 visits today)