พิธีปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (knowledge – Based OTOP : KBO) จ.ยะลา

วันที่ 11 มกราคม 2562 นางกัญญา จันทร์พิศาล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานปิดการอบรมตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ ณ ห้องวังแก้ว โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)