การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดครั้งที่1/2561

15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายวรเชษฐ พรมโอภาษ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดครั้งที่1/2561 โอกาสนี้ นายวินัย พันธ์อยู่ พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางสาว สมร  อังกาพย์ละออง หัวหน้ากลุ่มงามส่งเสริมการพัฒนาชุมชน / หัวหน้าส่วนราชการ / เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าประชุมเพื่อพิจารณาโครงการงบเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 50โครงการงบเงินอุดหนุนจำนวน10โครงการ ณ ห้องประชุมขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)